Mảnh Tiện - Mảnh Cắt - Mảnh Phay

Mảnh Tiện - Mảnh Cắt - Mảnh Phay

Mảnh tiện ren Posi Thread – Anh

Mảnh Tiện - Mảnh Cắt - Mảnh Phay

Mảnh tiện 95 độ, mảnh tiện WNMG

Mảnh Tiện - Mảnh Cắt - Mảnh Phay

Mảnh tiện 35 độ, Mảnh tiện VNMG

Mảnh Tiện - Mảnh Cắt - Mảnh Phay

Mảnh tiện 90 độ, mảnh tiện SNMG SNMX

Mảnh Tiện - Mảnh Cắt - Mảnh Phay

Mảnh tiện 55 độ, Mảnh tiện DNMG

Mảnh Tiện - Mảnh Cắt - Mảnh Phay

Mảnh tiện CNMG CNMM, Mảnh tiện 80 độ

Mảnh Tiện - Mảnh Cắt - Mảnh Phay

Mảnh tiện rãnh, mảnh tiện cắt

Cán Dao - Thân Dao

Thân dao, cán dao

Cán dao cắt 273910, 273911

Mũi Mài - Mũi Doa - Mũi Vát Thép

Ruko

Hoffmann